Elämäntavan ja asumisen yhdistäminen on ajankohtaista

Elämäntapa-asuminen kiinnostaa. Muutaman vuoden välein toteutettava suomalaisten asumistoiveita ja -tyytyväisyyttä mittaava Asukasbarometri on tunnistanut elämäntavan osaksi asumista. Samaan johtopäätökseen luotasi Aalto-yliopistossa toteuttamamme kysely, jossa elämäntapa nousi yhdeksi tärkeimmistä asunnon valintakriteereistä.

Myös Tuusulan kunta on tunnistanut elämäntavan ja asumisen valintojen kytkökset. Tässä selvitystyössä olemme mekin saaneet olla mukana. SomeCloud, Kiila ja Media Clever toteuttivat yhteistyössä alkusyksystä 2016 kattavan Tuusulan hevoskylä -selvityksen.

Hevonen laitumella iso

Tuusulan hevoskyläkonsepti kiinnostaa hevosharrastajia ja hevosalan yrittäjiä. Moni hevosharrastaja haluaisi asua lähempänä hevostallia. Kuva: Laura Ekman / kuviasuomesta.fi

Webpaneeli ja karttakysely tiedonkeruun välineinä

Kyselyllä selvitettiin niin sanotun hevosystävällisen alueen ominaispiirteitä, vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Näkemyksiä kartoitettiin keskeisten kohderyhmien, hevoskylästä kiinnostuneiden asukkaiden ja hevosalan yrittäjien ohella myös yleisen mielipiteen kautta. Kyselyä pohjusti SomeCloudin ja Kiilan järjestämä kunnan sisäinen työpaja, jossa selvitettiin tutkimuksen lähtökohtia ja tietotarpeita.

Kyselyssä hyödynnettiin kahta eri menetelmää: avoin Harava-verkkokysely suunnattiin hevosalan yrittäjille ja harrastajille. Yleisen mielipiteen kartoittamisessa käytettiin webpaneelia, eli menetelmää jossa paneeliin rekisteröityneet henkilöt valikoidaan ennalta määritettyjen taustakriteerien perusteella vastaajiksi. Webpaneeli on kyselymenetelmä, jonka kautta pystyy tehokkaasti tavoittamaan yli 70 000 suomalaista kuluttajaa. Tässä kyselyyn vastasi yli 700 verkkopanelistia; he olivat 25-vuotiaita Uudellamaalla asuvia elämäntapa-asumisesta kiinnostuneita henkilöitä. Kyselyt suunniteltiin siten, että osa kysymyksistä oli samat molemmissa kyselyissä ja aineistot siten vertailtavissa.

Menetelminä avoin verkkokysely ja webpaneeli täydentävät toisiaan. Avoimella kyselyllä tavoitetaan aiheesta kiinnostuneet ihmiset, kun taas webpaneelilla tavoitetaan ihmisryhmä, jolla ei ole ennakkoasenteita tai vahvempaa kytköstä asiaan. Tilastotieteen näkökulmasta avoimen kyselyn vastaajajoukko on niin sanottu itsevalikoituva näyte. Vastaajat eivät edusta mitään tiettyä ihmisryhmää, eivätkä tulokset siten ole laajemmin yleistettävissä. Tästä syystä webpaneelilla kerättävä, taustamuuttujien perusteella valikoitu otos täydentää ja tasapainottaa avoimen kyselyn tuloksia.

Sosiaalinen media kyselyn markkinoinnissa

Hevosharrastajille suunnatun kyselyn markkinoinnissa hyödynnettiin tehokkaasti sosiaalisen median kanavia. Avoimen verkkokyselyn vastaajien tavoittamisessa hevosharrastajien omat foorumit ja Facebook yhdessä toimivat hyvin. Harava-kyselyyn kävi kuukauden aikana vastaamassa 850 henkilöä, joista hieman yli puolet teki kyselyn loppuun asti. Projektin myötä myös Tuusulan kuntakehityksen Facebook-sivu sai lisää huomiota ja uusia seuraajia. Projekti näkyi positiivisesti myös paikallislehdissä. Projektia varten laaditussa some-suunnitelmassa esitettiin myös suosituksia sosiaalisen median käyttöön mahdollisessa tulevassa hevoskylähankkeessa.

Toiveena kiireettömyys ja kehittyminen

Enemmistölle vastaajista harrastukset ja toive kiireettömästä ovat tärkeitä. Tärkeiksi koetaan myös harrasteissa ja työssä kehittyminen sekä kotipiirin merkitys. Etätyön määrä vaikuttaisi olevan kasvussa, millä on vaikutusta myös asumisen tarpeisiin ja arjen sujuvuutta edistäviin suunnitteluratkaisuihin. Kuten tiedämme, työelämä on muutoksessa. Useamman asukkaan perheissä asunnon ja asuinpaikan valintaan saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa ennemmin harrastamisen mahdollisuudet kuin työn paikat, jotka saattavat muuttua nopeastikin.

Elämäntapa-asuminen on uusi avaus

Hevoskylä on luonnollisesti vain yksi tapa yhdistää elämäntapa ja asuminen. Ensimmäiset asukaskandidaatit odottavat jo malttamattomana mahdollisen hankkeen käynnistymistä. Yleistä mielipidettä kartoittavan webpaneelin tulosten perusteella myös muut kuin hevosihmiset kokevat avauksen kiinnostavana – ja osa itselleenkin mahdollisena. Elämäntapaa tukevassa asumisessa tärkeää onkin yhdistää erilaisia tarpeita ja ratkaisuja asukkaiden tarpeisiin. Myös lemmikit ovat osa asumista ja elämäntapaa: yhä useammalla kotitaloudella on lemmikki, kuten koira. Niin myös Tuusulan selvitykseen vastanneilla. Luonnossa liikkumisen mahdollisuudet ja koirapuistot  sekä aidattavat, omat pihat houkuttavat. Monelle kodin huoltotilat ovat myös tärkeitä, mutta usein suunnittelussa paitsioon jääviä. Keskeistä on tunnistaa, mitkä asukasryhmät millaistakin ratkaisua arvostavat – ja millaista tarvitsevat.

Yhteistyöllä tuloksia

Asukkaat odottavat uusia avauksia, niin asuntosuunnitteluun kuin asuinalueiden toteutukseen. Uusia avauksia tarvitsemme myös näitä tavoitteita pohjustavaan tutkimukseen.

Tutkimus- ja suunnittelupalvelu KIILA työstää uusia avauksia asumisen ja maankäytön tutkimukseen ja kehittämiseen.

SomeCloud tarjoaa sosiaalisen median ja verkko-osallistumisen asiantuntijapalveluita maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

Media Clever on asiakas- ja markkinatutkimuksen osaaja, joka tuottaa webpaneelikyselyt ja raportit nopeasti ja havainnollisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *